اشعار قرآنی(1)

سوره فاتحه تا آخر        سوره (1)

ستایش خدایی را که پروردگار جهانیان است، خداوند بخشنده و مهربان، مالک روز پاداش و جزا، تنها تو را پرستش می کنیم و از تو یاری می جوییم، ما را به راه راست هدایت فرما، راه کسانی که به ایشان نعمت دادی نه راه آنانکه برایشان خشم گرفتی و نه راه گمراهان.

ستایش نما بر خداوندگــــــار              جها ن را فقط اوست پروردگار

خدایی که بخشنده باشد گناه            نخواهد که بیند من و تو بچاه

خدایی که پـاداش بــنـده دهد             قلـم بر گناهان او مـی نــهد

پرستش نمودن و را واجب است          ستایش نمودن بما واجب است

تو را می پرستیم پروردگـــار                مدد از تو خواهیم ای کردگار

هدایت نما بندگان در جهان                 تو ای مهربان تر ز هر مهربان

تو بگشا در نیک بر رویمان                   بکن از ره زشت و بد دورمان

رهی که در آن نعمت و رحمتست        نشان ده که ما را بر آن حاجتست

نخواهیم راهی ز گمگشتگان              بپوییم ای خـالـق انـدر جهان

/ 1 نظر / 20 بازدید
nemati yarafi

بنام خدا