20 نوع اعجاز در قرآن

6- اعجاز قرآن از نظر برهان و دلیل بر توحید.تمام آیات الهی در قرآن دال بر توحید و یگانه پرستی است.
7- اعجاز قرآن از نظر اخبار گذشته و آینده و قصص امتهای گذشته.
8- اعجاز قرآن از نظر علم غیب و احاطه بر اخبار و منویّات و اندیشه و افکار انسانها.
9- اعجاز قرآن از نظر خبر دادن از ضمائر قلوب مردم که جز خدا کسی را بر آن و قوف نیست.
10- اعجاز قرآن از نظر متانت الفاظ که جمع بین جَزیل (پیچیده) و سهل کرده.
11- اعجاز قرآن از نظر تلاوت و پنج خصلت در آن.
12- اعجاز قرآن از نظر نقل الفاظ مُنزله و معانی، که فرشته از خدا گرفته و رسول خدا تلفظ کرده و به امت ابلاغ فرموده است.
13- اعجاز قرآن از نظر معانی مختلف و نزدیکی معانی به منظور و مقصود و اقران نظایر آن صور مختلف مانند:و عدو و عید ،ترغیب و ترهیب، ماضی و مستقبل، قصـص و مَثَل، حکم و جَدَل، مطلوب و غیر متنافر
14- اعجاز قرآن در اختلاف آیات کوتاه و بلند که در عین بلندی یا کوتاهی از اسلوب و اعتدال خارج نشده و در وزن کلام منظوم و عبارات منثور اعتدال لفظ و معنی و کلمات و آیات از دست داده نشده است.
15- اعجاز قرآن از نظر کثرت تلاوت، که هر اندازه قرآن بیشتر تلاوت گردد نه از فصاحت آن در ذوق سلیم کسر می شود و نه ملالت می آورد و هر چند بیشتر قرائت شود طبع بشر مایلتر به تلاوت و فهم آن است. گویا هر دفعه که یک آیه تلاوت شود بارقه ای از نور علم و دانش بر قلب قاری تابش می کند که در سابق نظیر نداشته است.
16- اعجاز قرآن از نظر تسهیل قرائت در همه السنه ( زبانها) و لهجه های متنوع.
17- اعجاز قرآن از نظر ترتیب کلام، در سخن گفتن نثر، در قدرت هر گوینده هست و مرتبه شعر بالاتر است. کمتر کسی می تواند سخن فصیح منثور بگوید. قـرآن در حال نثـر و بیان مطالب ساده به قدری دارای انسجام و استحکام الفاظ و معانی و جملات و حفظ ارتباط و اعتدال است که نظیری برای آن متصور نیست.
18- اعجاز قرآن از نظر زیادی الفاظ زیادی و تغییر کلمات و گوناگون آوردن الفاظ از همه مشتقات ادبـی.
19- اعجاز قرآن از نظر عجز معارضه (ناتوانی مقابله کردن ) ملل گوناگون با آن که هر چند کوشش و پشتیبانی از یکدیگر کردند نتوانستند حتی یک آیه نظیر آن بیاورند.
20- اعجاز قرآن از نظر انصراف معارضه ( مقابلهکردن) بشر با آن، همین که فصِحاء خود را قادر به مقابله با قرآن ندانستند و تسلیم شدند.

برگرفته از وب سایت رادیو قرآن

/ 0 نظر / 16 بازدید