اشعار قرآنی (3)

این سه حرفی که بود سر نهان در قرآن                    رمز باشد ز رموزات خداوند جهان

آنکه پاینده و حاکم بدنیاست خداست                       تا ابد نقش ببسته بدل ماست خداست

اوست خالق بهمه ارض سما و بزمان                       دائما زنده و جاوید خداوند جهان

او فرستاد کتابی که بود راهنما                               گشته مکتوب خدا راه گشای ره ما

بر هدایت چو فرستاد خدا قرآن را                            منعکس کرد در آن رسم و ره ایمان را

قبل از آن داد خداوند دو مکتوب دگر                          جان من بر کتب خالق خود نیک نگر

داد تورات به موسی و به عیسی انجیل                     دین ما را بنمود است ز قرآن تکمیل

آنچه بنمود مجزا ره حق را زخطا                              هست قرآن که خداوند بما کرده عطا

آیه هایش همه نوراست و صفا و عبرت                     مکتب او برهاند من و تو از عسرت

آنکه دور از کتب حق شده کافر گشته                        می کشد رنج و عذابی که مقرر گشته

کار و اعمال خلایق ز خدا نیست نهان                         نیست پوشیده ز خالق همه ذرات جهان

آنکه اندر رحم مادر ما نقش دهد                               زشت و زیبا و نر و ماده در آنجا بنهد

نیست جز ذات خدا در همه ارض و سما                     بارالها مکنی دور کرامت تو ز ما

آنکه دانا و تواناست بهر چیز خداست                        کرم و نعمت خلاق همه لحظه بماست

برگرفته از کتاب پیام حق نوشته علی کاظمی عراق نژاد

/ 0 نظر / 32 بازدید